Noul sistem de impozitare a persoanelor fizice

Principalele elemente de interes introduse prin OUG 18/2018 – Noul sistem de impozitare a persoanelor fizice

–        Noul sistem fiscal pentru persoanele fizice presupune:
a)        Simplificarea obligaţiilor declarative, prin depunerea unei singure declaraţii.
b)        Stabilirea impozitului de către contribuabil, prin autoimpunere.
c)        Existenţa unui singur termen de plată, la 15 martie anul următor celui în care se realizează veniturile.
d)        Posibilitatea de a efectua plăţi pentru impozitul pe venit la venitul estimat pentru anul curent.
e)        Evaluarea  pentru încadrarea ca plătitor CAS şi CASS se face în funcţie de venitul estimat pentru anul curent.
f)        Posibilitatea de rectificare a declaraţiei până la termenul de plată.

IMPOZITUL PE VENIT

–        Declaraţia UNICĂ se va depune anual, până la data de 15 martie, în principal de persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii), venituri din tranzacţionarea de titluri financiare, venituri din activităţi agricole (peste anumite valori) impuse la norme de venit.
–        Pentru anul 2018, care este un an de tranziţie de la vechiul sistem la noul sistem, termenul de depunere a declaraţiei UNICE va fi 31 iulie 2018.
–        Declaraţia UNICĂ va cuprinde, în linii mari, două capitole: capitolul aferent veniturilor certe realizate în anul anterior şi capitolul dedicat veniturilor care se estimează a se realiza în anul curent al depunerii declaraţiei.
–        În anul 2018, până la data de 31 iulie 2018, sunt aşteptaţi să depună declaraţia UNICĂ toate persoanele fizice care, potrivit legislaţiei vechi, aveau obligaţia de a depune declaraţiile 200 – „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, 201 – „Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate” şi 221 – „Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”. Urmare depunerii declaraţiei, ANAF, pe de o parte va emite decizie de definitivare a impozitului aferent anului 2017 (cu termen de plată, pentru o eventuală diferenţă de impozit, în 60 de zile de la comunicare), iar pe de altă parte va înscrie automat în evidenţa fiscală un impozit pe venit estimat aferent anului 2018, corespunzător veniturilor estimate a se realiza în 2018.
–        Termenul unic de plată pentru impozitul aferent anului 2018 va fi 15 martie 2019, contribuabilul având posibilitatea să efectueze până la această dată plăţi, în ritmul şi în cuantumul dorit (au fost eliminate termenele trimestriale de plăţi anticipate în cursul anului; ANAF nu va mai emite decizii de plăţi anticipate şi nici decizii de regularizare pentru veniturile realizate începând cu anul 2018).

–        Tot până la data de 15 martie 2019 contribuabilul va trebui să depună declaraţia UNICĂ în care va declara veniturile realizate efectiv în anul 2018 (se definitivează astfel, prin autoimpunere, impozitul aferent anului 2018) şi va estima veniturile pe care preconizează a le realiza în anul 2019.
–        Declaraţia UNICĂ se va depune numai prin sisteme electronice de transmitere la distanţă; cu titlu de excepţie, doar pentru anul 2018, se va permite depunerea şi pe suport hârtie.
–        Contribuabilii care vor depune în anul 2018 declaraţia UNICĂ prin internet, până la data de 31 iulie 2018, vor beneficia de o bonificaţie fiscală (o reducere a impozitului) de 5% din impozitul plătit integral până la data de 15 martie 2019.
–        O altă bonificaţie fiscală, tot de 5%, se va acorda contribuabililor care achită integral, cu anticipaţie, impozitul aferent anului 2018, până la data de 15 decembrie 2018.
–        O altă noutate este faptul că unităţile administrativ teritoriale (primăriile), mai ales din localităţile unde ANAF nu are sedii, vor fi obligate să acorde sprijin persoanelor fizice în ceea ce priveşte înrolarea în Spaţiul Privat Virtual (SPV), în completarea declaraţiei UNICE, dar şi în transmiterea efectivă a acesteia către ANAF.
–        Contribuabilii care obţin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata lunară, de către angajator/plătitor a cotei de 2% din valoarea impozitului datorat, pentru susţinerea ONG-urilor.

CAS

–        Se trece, similar cu sistemul privind impozitul pe venit, de la sistemul de stabilire a CAS de  către ANAF (prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul CAS se efectuează de persoana fizică prin declaraţia UNICĂ).
–        Se datorează CAS de persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală.
–        CAS nu se va datora de pensionari; CAS nu se va datora nici pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală în situaţia în care persoanele fizice respective obţin şi venituri din salarii.
–        Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS, în funcţie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent)
a)        dacă venitul net estimat pentru anul curent  ≥ 22.800 lei – datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariul minim brut pe ţară (anual 25% * cel puţin 1.900 lei * 12 luni)
b)        dacă venitul net estimat pentru anul curent  < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CAS (se poate asigura opţional). Totuşi, în situaţia în care în anul viitor, odată cu depunerea declaraţiei finale, se constată depăşirea plafonului atunci se datorează CAS conform lit. a).
–        Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuale estimate a depăşi, la un singur plătitor, plafonul anual de 22.800 lei, CAS se va reţine de plătitor.
–        Sistemul de bonificaţii prevăzut la impozitul pe venit se aplică în mod corespunzător şi la CAS.
–        Plăţile de CAS se pot efectua oricând până la scadenţă (15 martie anul următor).
–        Contribuabilul are posibilitatea de a rectifica oricând declaraţia privind veniturile estimate până la termenul de plată  (până la 15 martie a anului următor).
–        Pentru anul 2018 care este un an de tranziţie de la vechiul sistem la noul sistem termenul de depunere a declaraţiei UNICE va fi 31 iulie 2018.

CASS

–        CASS se va datora în funcţie de veniturile estimate a se realiza în anul curent, cumulat, din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, asocieri, activităţi agricole, investiţii şi alte surse:
a)        dacă venitul net estimat a se realiza, din sursele menţionate mai sus, pentru anul curent  ≥ 22.800 lei – datorează CASS la salariul minim brut pe ţară (anual 10% * 1.900 lei * 12 luni).
b)        dacă venitul net estimat pentru anul curent  < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CASS (se poate asigura opţional). Totuşi, în situaţia în care în anul viitor, odată cu depunerea declaraţiei finale, se constată depăşirea plafonului atunci se datorează CASS conform lit. a).
–        În situaţia în care se estimează venituri mai mici de 22.800 lei persoanele fizice pot opta pentru plata contribuţiei, datorând CASS astfel:
a)        dacă depun declaraţia până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia; sau
b)        dacă depun declaraţia după termenul legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei, inclusiv luna în care se depune declaraţia.

–        Persoana fizică va avea calitatea de asigurat la sistemul de sănătate de la data depunerii declaraţiei, data efectuării plăţii CASS nefiind relevantă.
–        CASS nu se va datora pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală în situaţia în care persoanele fizice respective obţin şi venituri din salarii.
–        Se trece de la sistemul de stabilire a CASS de  către ANAF (prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin declaraţia unică).
–        Pentru anul 2018 care este un an de tranziţie de la vechiul sistem la noul sistem termenul de depunere a declaraţiei UNICE va fi 31 iulie 2018.
–        Sistemul de bonificaţii prevăzut la impozitul pe venit se aplică în mod corespunzător şi la CASS.
–        Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS pot opta, prin depunerea declaraţiei UNICE, pentru plata contribuţiei, datorând CASS la o bază de calcul de 6 salarii minime brute pe ţară.

PREVEDERI TRANZITORII

– Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care pentru veniturile realizate în anul 2017 aveau obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, din România (D200) şi din străinătate (D201), potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligaţia depunerii declaraţiei UNICE până la data de 31 iulie 2018, inclusiv;
b) pentru veniturile realizate în anul 2017, organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere pe baza declaraţiei.

– Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli:
a) termenul de depunere a declaraţiei UNICE este de 31 iulie 2018, inclusiv;
b) calculul impozitului pe venitul estimat se efectuează de contribuabili în cadrul aceluiaşi termen.

Ce poți afla de la
GROZAV BUSINESS
despre noutățile din piață?

Noul sistem de impozitare a persoanelor fizice

Principalele elemente de interes introduse prin OUG 18/2018 – Noul sistem de impozitare a persoanelor fizice –        Noul sistem fiscal pentru persoanele fizice presupune: a)  ...
Citește articolul integral

Raportarea obligatorie a tranzactiilor efectuate prin case de marcat

Subiect de interes pentru persoanele juridice care au case de marcat fiscale : Incepand cu data de 1 septembrie 2018 (pentru luna de raportare august 2018) va deveni obligatorie...
Citește articolul integral
VEZI MAI MULTE ARTICOLE
Ce poți afla de la
GROZAV BUSINESS
despre noutățile din piață?
VEZI MAI MULTE ARTICOLE